Wielkość tekstu:

Technikum Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomiczne NR 21

 • Start
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Technikum Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomiczne nr 21

Technikum Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomiczne nr 21 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Technikum Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomiczne nr 21.

 • Data publikacji strony internetowej: [2009-06-01]
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-21]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Fabisiak JFabisiak@eduwarszawa.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 842 23 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie in- formacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dojazd autobusowy od ulicy Chełmskiej liniami ZTM: 119, 141; dojście od przystanków 300 metrów.

Dojazd autobusowy od ulicy Gagarina liniami ZTM: 131, 167, 168, 180; dojście od przy- stanków 450 metrów.

Dojazd autobusowy od ulicy Czerniakowskiej (przystanek Chełmska) liniami ZTM: 107; 131; 141; 159; 162; 180; 185; 187; dojście od przystanków około 500 metrów.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek szkoły mieści się przy ulicy Krasnołęckiej 3 w Warszawie. Główne wejście umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poprzez windę, bez barier architektonicznych. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter. Bezpośrednio przy wskazanym wejściu znajduje się sekretariat obsługujący interesantów, w tym osoby niepełnosprawne. W sąsiedztwie wejścia do szkoły w sali multimedialnej, znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo.